• Έκπτωση 10%

Chitayem russkuyu literaturu — izuchayem yazyk: uchebnoye posobiye. Rogachova Ye.N., Semonova L.I.

Рогачёва Е.Н., Семёнова Л.И., ФЛИНТА, A2-B1


Παλιά τιμή: 8.50  

7.65

Έκπτωση : 0.85 (10%)
Σε Απόθεμα

Ελάχιστη ποσότητα για το "Chitayem russkuyu literaturu — izuchayem yazyk: uchebnoye posobiye. Rogachova Ye.N., Semonova L.I." είναι 1".

Το βιβλίο παρουσιάζει έργα ρωσικής κλασικής λογοτεχνίας, διαφορετικά σε θέματα και είδος. Για κάθε κείμενο, έχουν αναπτυχθεί λεκτικές και γραμματικές ασκήσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της γλωσσικής επάρκειας και των καθηκόντων που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων λόγου. Τα κείμενα επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα της συζήτησής τους στην τάξη, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ανεξάρτητης προφορικής ομιλίας των μαθητών. Το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί τόσο για εργασία υπό την καθοδήγηση ενός δασκάλου όσο και για ανεξάρτητη εργασία.
Για ξένους φοιτητές που μιλούν ρωσικά στο επίπεδο Α2.

В книге представлены разные по тематике и жанру произведения русской классической литературы. К каждому тексту разработаны лексико-грамматические упражнения, способствующие совершенствованию языковой компетенции, и задания, направленные на развитие речевых навыков. Тексты подобраны с учётом возможности их обсуждения в аудитории, что будет способствовать развитию самостоятельной устной речи студентов. Пособие рассчитано как на работу под руководством преподавателя, так и на самостоятельную работу.
Для студентов-иностранцев, владеющих русским языком на базовом уровне.

136